Materials • Big pumpkin • Small pumpkin or acorn squash • Fair …

Materialien • Großer Kürbis • Kleiner Kürbis oder Eichelkürbis • Messe…


Materials • Big pumpkin • Small pumpkin or acorn squash • Knife or pumpkin … #eichelkurbis #smaller #pumpkin #materials #knife